Välkommen till Lygnerns Sportfiskeklubbs klotterplank

Datum: 2018-06-24 kl: 12:37:44
Ditt namn:
Skriv här vilken  lygnerns största fisk är "med små bokstäver" annars läggs inte klottret till   
Skriv ditt meddeland här:
1  Datum 2013-02-12  19:39:37
Lars()

Vad sägs om fångstbegränsning även för gädda i lygnern. Det verkar ju aktuellt sedan tyskarnas besök i höstas. Här är ett exempel: Fångstbegränsning och maximimått för gädda. Max tre gäddor per fiskare och dag, samt maxmått på 75 cm för gädda. All gädda över 75 cm ska alltså återutsättas.

2  Datum 2013-02-11  14:29:34
Tobias/Kassör()

Inbetalningskort för medlemsavgift för 2013 kommer att börja skickas ut från och med nästa vecka.

3  Datum 2013-02-05  21:21:00
Jonas()

Tack för detta Bengt, jag tycker det ser lovande ut.

4  Datum 2013-02-04  08:58:00
Bengt()

Protokoll/minnesanteckningar FORTSATTA SAMTAL OM FRAMTIDA FÖRVALTNING AV FISKET I ROLFSÅNS VATTENSYSTEM Plats: Staborg Lerbäcks Samlingslokal, Fjärås Tid: Måndag den 28 januari 2013 kl 19:00 Närvarande: 22 personer deltog (se bilagd deltagarförteckning) 1. Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet Bengt Robertsson valdes till ordförande, Peter Nolbrant till sekreterare och Lars-Bruno Johansson till justerare. 2. Vad kan vi som fiskevårdsorganisationer göra för att förvalta de åtgärder som görs? Hur ska vi hantera fiskbestånden? Fortsatta diskussioner. Andreas Bäckstrand från länsstyrelsen inleder med att berätta om arbetet med fiskvägar och arbete som är gjort för att lax och öring ska kunna vandra upp i systemet från havet. Offerter för låglutande galler vid Ålgårda håller på att lämnas in. Fiskväg förbi Hulta kraftverk återstår men arbetet är beställt. Fiskräknare finns för Rolfsån som ska sättas in vid Ålgårda. Eventuellt ska man ha två (en med kamera). Fråga som Andreas ställer: Ska man reglera uttaget av fisk efter hur många fiskar som passerar? Därefter sker diskussion om regleringar av fiske som kan vara tänkbara. Förslag som kom upp: Förbud för nätfiske närmare än 200 meter vid åmynningar, sund och utlopp. Nät får inte sättas grundare än fem meter (vill inte stoppa sikfisket, inga nät kommer i åarna). Minimimått höjs för öring till 50 cm och för lax till 60 cm. Fiske med endast 1 trekrok per drag som riktar sig mot lax och öring (gäddfikset ska inte påverkas). Max får en laxartad fisk tas per dygn. Maximera nätmaskorna för sikfisket. Maximimått på fisk eftersom stora fiskar är de viktigaste lekfiskarna. Fredningsområde finns nedanför Ålgårda, kanske behövs det också även vid de övriga kraftverken. Förbjuda nätfiske av lax i hela systemet. Övriga frågor och diskussion Sker fiske i Storån? Lygnerns fvo når upp till nedanför Bosgården, men fiskekort säljs bara upp till Sätila reningsverk. Marks sportfiskeklubb hyr i Storån vid Härkila/Tomten, där det är fina sträckor för lax. Enskilda markägare kan inte sälja fiskekort, viktigt att få kontroll på detta. Olika förutsättningar i de nedre delarna och i de övre delarna. Olika regler behövs! Gemensamma regler behövs också! Staten bestämmer minimimått och fiskeperiod till första definitiva vandringshindret. Utöver detta bestämmer staten inget annat om fiskad mängd etc. Idag gäller fiskeförbud från sista september till första april. Samma skulle kunna gälla Sundstorspån och Fälån. Nasco-plan för atlantalaxen. Detta kan komma att innebära att brickfisket måste upphöra. Allt fiske i vattendrag ska bara få ske med spö och all fångst måste rapporteras. Om man inte kan PROTOKOLL sid 2 (3) visa att detta sköts och rapporering fungerar finns förslag om att staten ska kunna gå in och stänga fisket. Maximimått kan komma att införas (fönsteruttag). 85 cm kan vara ett lämpligt maxmått. Fredning av alla honor i september och kanske i augusti kanske också kan införas. Säveån har fredat honor vilket lett till en markant höjning av återutsättning. Vissa förbud kanske länsstyrelsen kan bestämma? Diskussion har skett på länsstyrelsen i Västra Götaland om förbud för närfiske efter lax i sjöar där laxen passerar. Havs- och vattenmyndigheten får besluta. Viktigt med plan för hur rapportering ska ske. Kan t ex ske på en hemsida. Regler kan finnas att man alltid måste rapportera, även om man inte får något. En grupp som arbetar med detta behövs. I Rolfsån rapporterar SSG-medlemmar sitt fiske vid säsongens slut. 30 laxar fångades varav 15 återutsattes 2012. Ska man ha ett uttag av lax som är kopplat till storleken på uppvandringen av lax? Ska man ha ett uttag överhuvudtaget det närmaste eller de närmaste åren? Ska man begränsa fisket i Rolfsån ytterligare? Man kanske kan göra det. Fiskerättsägarna får besluta. Fiskeräknare är en bra grund! Nolluttag i Storåns innan man vet hur mycket fisk som går upp vore bra. Fisket i Lygnern påverkar nog inte så mycket. Däremot fisket i Storån och Rolfsån påverkar fiskebeståndet. Om man inte tar ut lax under uppbyggnadsperioden går det snabbare att bygga upp beståndet. Rolfsåns system har en mycket stor potential och motsvara Emån. Bara Ätran slår Rolfsån på västkusten. Hela systemet måste vara med i arbetet med att stärka fiskbeståndet, ända från övre delarna, Lygnerns till Rolfsån! Inga representanter från Nolån och Sörån är med på mötet och inga från Stensjön. Volvo var dock positiv till fredningsområden vid förra mötet. Även Stensjöns fiskesamhällighet verkar finnas, men är inte representerade. Vissa delar ingår dock inte i fiskevårdsområden. Fiskelagen gäller bara där. Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen bestämmer för dessa. 3. Beslut om hur vi går vidare. Mötet tar fram förslag som respektive styrelse i föreningarna sedan får ta ställning till. Ordföranden frågar vad mötet säger om förslagen om fredningsområden och regleringar av fisket? Låter bra! Kort sikt: Det som är akut att komma fram till är fångsbegränsningar i år. Detta måste bestämmas i respektive förenings årsstämma under våren. Tills fiskeräknare är på plats bör man ha fisket efter lax stängt i Storån samt biflöden som Sundtorpsån och Fälån (där laxlek är konstaterad). Fiske efter öring i maj bör vara tillåtet.PROTOKOLL sid 3 (3) Det bör även vara nätförbud vid sund, mynningar (även Fälån) och utloppet från Stensjön Minska uttag i Rolfsån. Rekommendation att sätta tillbaka honor. Längre sikt: Mötet beslutar att utse en arbetsgrupp från de olika, föreningarna som sätter samman förslag till mer långsikta regler. Alla områden bör vara representerade. Cirka 10 personer är lagom i gruppen. Länsstyrelsen kan medverka i framtagandet av en fiskevårdsplan. Pengar finns kvar för detta. Mötet tycker det låter bra. 4. Val av arbetsgrupp, som arbetar fram ytterligare förslag till förvaltning Viktigt att alla finns representerade och att gruppen är öppen så att fler kan delta om det är några som fattas. Följande utsågs att medverka i arbetsgruppen vid mötet: Hans Lundberg/Bengt Robertsson, Lygnerregionens fvo Anders Arvidsson, Hanhals Stegatorps fiskesamfällighet Sven Johansson, Storåns övre fvo Lars-Bruno Johansson, fisketillsyn länsstyrelsen (ev representant för Stensjöns fiskesamfällighet) Hans Herbertsson, fisketillsyn, Lygnerns fvo Magnus Larsson, SSG Patrik Bramfors/Christoffer Heurlin, Lygnerns sportfiskeklubb Andreas Bäckstrand, länsstyrelsen Representanter från Nolåns och Söråns fvof behöver vara med. Andreas ska försöka få tag i någon därifrån. 5. Nästa möte Arbetsgruppen har möte den 21 februari, kl 19.00, Staborg Lerbäcks Samlingslokal, Fjärås. Nästa storgruppsmöte till hösten. Lämpligt att ha två möten per år i storgruppen. Andreas föreslår ett möte där vi tittar på platser där åtgärder är gjorda. Första helgen i oktober föreslås (5 eller 6/10). Peter Nolbrant Bengt Robertsson sekreterare ordförande Lars-Bruno Johansson justerare

5  Datum 2013-02-04  08:05:22
anders j()

åk till ullared sortimentet har växt. linutlösare för trolling 20kr st. välkända finska wobblers 69kr st oavsett storlek. fin fina havsfiske tackel slumpas bort 10 st för 100kr .lite större och lite mer av allt glöm inte att ta en sväng förbi sportbaren där du kan inmundiga livskvalitetshöjandedrycker till ett kraftigt rabatterat pris. ha nu inte för bråttom iväg se till så att frugan kommer med detta ger automatiskt pluspoäng som kan användas vid eventuella förhandlingar i framtiden. och du har någon som kan köra hem

6  Datum 2013-02-01  14:40:52
Bengt()

När jag får protokollet/minnesanteckningarna justerade hoppas jag kunna lägga ut de här så ni kan ta del av mötet /Bengt

7  Datum 2013-01-31  21:26:16
Patrik()

Hej på er, Det var ett mycket intressant möte där nästan alla fiskevårdsföreningar, klubbar och tillsyningsmän från Rolfsåns mynning och ända upp till Bollebygd var samlade. Andreas Bäckstrand från länsstyrelsen var också där och gav sin syn på vad som behöver göras. Han meddelade att allt skall vara byggt klart till hösten 2013 och då finns det lekbottnar för lax och öring som kan mäta sig med fina laxåar så som ätran och mörrum. Sköts detta nu rätt så finns det mycket goda förutsättningar till att ökad lax och öring tillgång i Rolfsåns vattensystem. Lygnerns fvof kommer att på sitt årsmöte ta upp olika förslag på begränsningar som skall gälla redan i år och vad det exakt kommer att bli skall en arbetsgrupp arbeta fram under februari månad. Mycket tyder på att det blir totalförbud att ta upp lax och öring i storån under första året. Hur fisket i sjön kommer att regleras vet vi inte exakt ännu men att det blir hårda regler i början råder det inga tvivel om. Kul att notera är att fiskarna som lyfts upp i storån har fortplantat sig och elfisket visar på bra tillväxt på smolten redan efter så få fiskar som fått chansen. Mer info kommer efter Lygnerns fvof årsmöte den 19 mars. Skit fiske på er! Patrik

8  Datum 2013-01-30  12:11:52
Jonas()

Hallå Alla fisketokar. Nu förväntar vi oss en utförlig rapport från LABBEN/ PATRIK angående vårt unika vatten Lygnern vad gäller lax/ öring vandringen. Vad sa ni på mötet osv. Team SSBA

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | >>
klotter:217---> 224  av  1230